Од ЦЈЗ Охрид известуваат дека водата за пиење бактерилошки и физичко-хемиски е неисправна на мерните места во селата: Свињишта, Завој, Куратица, Опеница, Вапила, Ливоишта и Косел.