Од ЦЈЗ Тетово известуваат дека бактериолошко-хемиски не исправна е водата во селата Копачин дол (чешма кај џамијата), Ново Село (кај џамијата) и Церово (јавна чешма пред џамијата). Дадена е препорака да се врши редовна дезинфекција и кондиционирање на параметарот матност, за да може да се употребува за пиење. Исто така и водата во населено место Аџиевци (опш.Маврово-Ростуше), хемиско-бактериолошки  не одговара  за употреба за пиење.