Од ЦЈЗ Прилеп известуваат дека водата за пиење во ОУ во с.Лисичани е бактериолошки неисправна. Бактериолошки неисправна, со зголемена матнотија и со присуство на органски материи е водата за пиење во с.Преглово,  и во ОУ во Пласница (опш.Македонски Брод).