Од ЦЈЗ Битола известуваат дека бактериолошки неисправни води  се мострите земени од селскиот водовод во селата: Црнеец, Габалавци,Секирани и Драгарино во општина Битола. Исто така, бактериолошки нисправни и со понизок ПХ фактор се мострите од вода земени од крајпатна чешма „Бензиска“ и крајпатна чешма „Јонска“ во Крушево.