Од ЈЗУ Тетово известуваат дека водите од мерните места Студенец и Црква во с.Варвара не одговараат на законските прописи за квалитет на водата за пиење.