ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на 07.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- во периодот од 09:10 до 09:40 часот и од 15:00 до 15:30 часот, корисниците од  деловните објекти на стариот пат Скопје - Тетово, с.Озормиштe, населба Деребој, с.Желино, с.Палатица, с.Сараќино, касарна Јеребино, с.Требош (опш.Тетово)

- во периодот од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од селата Скудриње, Присојница, Аџиевци и погоните кон с.Скудриње (опш.Струга)

- во периодот од 08:00 до 16:00 часот, корисниците од селата Димонци и Коњух (опш.Кратово)

- во периодот од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Љубица Георгиева (опш.Карпош)

- во периодот од 09:30 до 16:30 часот, корисниците од место викано Мустовци во с.Лабуништа (опш.Струга)

- во периодот од 09:15 до 14:00 часот, корисниците од областа кај скијачкиот центар Маврово (опш.Маврово Ростуше)

- во периодот од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од с.Нова Брезница (опш.Сопиште)

- во периодот од 08:15 до 14:15 часот, корисниците од дел од с.Мислодежда и с.Поум (опш.Струга)

- во периодот од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Водоча, фирма Агроконсалтиг и манастир Водоча (опш.Струмица)

- во периодот од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Мајден и места викани Привуш и Круша (опш.Кавадарци)

- во периодот од 09:20 до 15:00 часот, корисниците од с.Брезно (опш.Тетово)

- во периодот од 07:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Баштево (опш.Кратово)

- во периодот од 08:00 до 14:00 часот, дел од корисниците од  Сретеново (зграда Пелагонија) и објектите околу граничниот премин Дојран (Хит Казино, Мрдаја, Граничен премин Дојран, Бензинска Шимов и други) (опш.Дојран)

- во периодот од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од улиците Димо Нареднико и Браќа Нунески (опш.Прилеп)

- во периодот од 09:10 до 15:00 часот, корисниците од дел од нас.Деребој (опш.Тетово)

- во периодот од 08:50 до 15:00 часот, корисниците од селата Сетоле, Отуње и Једоарце (опш.Тетово)

- во периодот од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од селата Алданци, Норово, Трстеник и фабрика Секе (опш.Прилеп)

- во периодот од 09:25 до 14:00 часот, корисниците од селата Могорче, Осој, Лазарополе, Тресонче, Росоки, Селце, Гари ,Ф-ка МЛ Гари, Дестан, дел од село Скудриње и погоните према наведените населени места (опш.Дебар)

- во периодот од 08:45 до 15:00 часот, корисниците од селата Стенче и Волковија (опш.Тетово)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 03.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 

•             Во период од 12:30 до 13:00 часот, корисниците од населба Деребој, с. Сараќино, с. Фалише, с. Желино, Наплатна рампа, стар пат Скопје - Тетово, касарна Јеребино во с. Желино (опш.Тетово);

•             Во период од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од ул. Пролетерски Бругади, ул. Моша Пијаде, ул. Наум Наумоски Борче (опш.Струга);

•             Во период од 07:00 до 09:00 часот, корисниците од трговски центар ПЕЛА (опш.Делчево);

•             Во период од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од Агино Село, с. Шлегово (опш.Кратово);

•             Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Симница, с. Долна и Горна Ѓоновица (опш.Гостивар);

•             Во период од  09:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Воѓани, с. Бела Црква (опш.Прилеп);

•             Во период од 09:00 до 12:30 часот, дел од  корисниците од од ул. Бутелски венец и ул. 1174, ШУТО ОРИЗАРИ, дел од ул. Македонско Косовска бригада (опш.Скопје);

•             Во период од од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од ул. Кирил и Методиј (опш.Виница);

•             Во период од 08:25 до 12:00 часот, корисниците од бул. Борис Трајковски, објектите карши фабрика Охис, прва и главна капија кои се напојуваат од приватните трафостаници (Ник Велк, Дизајн Пинтија и Електоконтакт), бул. Борис Трајковски, објектите во и околу бивши Типо и Градинар Лозар (опш.Скопје);

•             Во период од 12:00 до 15:30 часот, корисниците од с. Црквино, викендици во м. в. Веноле (опш.Велес);

•             Во период од од 09:20 до 12:30 часот, корисниците од с. Рогле, с. Мерово, с. Церово, с. Гургурница, с. Седларево, с. Луковица, с. Фалише, с. Сараќино, с. Стримница, Бензинска пумпа Макепетрол на влез во Тетово и објектите околу пумпата, МВР Сообраќајна полиција и објектите околу неа, с. Желино (делот кај училиштето), с. Долна и Горна Лешница, с. Добарце, с. Чифлик, с. Ларце, с. Копачин Дол, с. Групчин, с. Ново село-Дервент, ул. В. С. Бато кај АМСМ и ул.29-ти Ноември кај АМСМ, приватна болница Истанбул, ул. Фуштанска, дел од Љ. Б. Пиш (позади автобуската станица), Макпетрол Силоси, ТИРЗ, с. Фалише, дел од с. Сараќино, населба Деребој кај сточарска фарма, Џепчиште, с. Непроштено, с. Сетоле, с. Отуње, с. Једоарце, с. Порој, с. Ѓермо, нас. Циглана, нас. Деребој, Жито Полог, Шик Јелак, КАМ маркет, ЗИК ЛАДИЛНИК, ЗИК Млекара, амбуланта кај Монопол, с. Лавце, с. Селце, Викенд Населба Кале, објекти околу Шик Јелак на ул. Маршал Тито и 29-ти Ноември, с. Шипковица, Шипковачко Теќе, с. Вејце, с. Бродец, с. Вешала, с. Бозовце и околината (опш.Тетово);

•             Во период од 09:20 до 10:00 часот, корисниците од деловни објекти кој се наоѓаат на стариот пат Тетово-Скопје, Наплатна рампа, с. Сараќино, с. Желино (опш. Тетово);

•             Во период од 07:45 до 11:30 часот, корисниците од дел од с. Липково, Отља, Лопате, Матејче, Никуштак, Виштица, Гошинце, Лукаре (опш.Куманово);

•             Во период од 09:10 до 15:00 часот, корисниците од дел с. Једоарце, с. Отуње и с. Сетоле (опш.Тетово);

•             Во период од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од дел с. Тодоровци, маало Колашки (опш.Делчево);

•             Во период од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од с. Кошево, Почивало и Калапетровци (опш.Штип);

•             Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Дражево, СМОЛАРИ, Лебедово Езеро и викендици во околината, с. Старо Коњарево, Соковче (опш.Струмица);

•             Во период од 07:30 до 11:00 часот, корисниците од кај Ново село, Каратманово (опш.Велес);

•             Во период од од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од ул. 1171, ул. Гарсија Лорка ( бр. 20 до бр. 160), ул .Брсјачка Буна (од бр. 140 до бр. 190), ул. Морава, ул. Антони Дворжак, ул. Гвадалахара (од бр. 70 до бр. 150), ул. Хаџи Јован Шишков (од бр. 70 до бр. 100) (опш.Скопје);

•             Во период од 04:00 до 04:30 часот, корисниците од поголем дел од централното градско подрачје, дел од населба Пролет, Јавните институции и другите објекти на кеј на Вардар, Плоштад Карпошово Востание, Веро Џамбо, дел кај Зелен Пазар, дел од Кисела вода од Зграда Пегла до Технички преглед (опш. Скопје).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 02.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 

 • Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Кирил и Методиј (опш.Виница);
 • Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Боговиње (опш.Тетово);
 • Во период од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од нас.Свети Спас и предавател на МРТВ на Свети Спас (опш.Свети Николе);
 • Во период од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од с.Добридол од Црквата кон Скопје (опш.Сопиште - Скопје);
 • Во период од 04:30 до 05:00 часот, корисниците од поголем дел од централното градско подрачје, дел од нас.Пролет, јавните институции и другите објекти на кеј на Вардар, Плоштад Карпошово Востание, Веро Џамбо, дел кај Зелен Пазар, дел од Кисела вода од зграда Пегла до Технички преглед (опш.Центар - Скопје);
 • Во период од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Бертранд Расел (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • Во период од 08:40 до 14:30 часот, корисниците од селата Мачево, Робово, Митрашинци и Будинарци (опш.Берово);
 • Во период од од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Воѓани и Бела црква (опш.Прилеп);
 • Во период од 09:10 до 15:00 часот, корисниците од селата Једоарце, Отуње и Сетоле (опш.Тетово);
 • Во период од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од селата Димонци и Коњух  (опш.Кратово);
 • Во период од од 08:30 до 18:00 часот, корисниците од селата Горно и Долно Соње, Света Петка, Чифлик, Говрлево и сите стопански и нестопански објекти во тој потег (опш.Сопиште - Скопје);
 • Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Сарај (опш.Струмица);
 • Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Лажани (опш.Прилеп);
 • Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Вапила од центарот кон с.Расино (опш.Охрид);
 • Во период од 14:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од населбите 8-ма зона и 7-ма зона (опш.Гостивар);
 • Во период од 08:30 до 11:30 часот, корисниците од сите стопански и нестопански објекти на наведените локации: Каменоломите на Титан, Беровиќ и Гама Градба, селата Осинчани, Елово, Патешка Река, Држилово, Црн Врв, Јаболци, Нова Брезница, Малчиште, Ракотинци, Добри Дол и Маркова Сушица како и ловиште Јасен (опш.Сопиште - Скопје);
 • Во период од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од област - пат за с.Равен на влез од автопат (опш.Гостивар);
 • Во период од 07:30 до 15:30 часот, корисниците од продавници на Пластичара кај пресек со ул.Исмаил Кадаре, ул.Исмаил Кадаре, дел од ул.Кримска, ул.Кумбара и дел од ул.138 (опш.Чаир - Скопје);
 • Во период од од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од с.Топлица (под гробишта) (опш.Гостивар);
 • Во период од 07:50 до 15:30 часот, корисниците од с.Кучково (опш.Ѓорче Петров - Скопје).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на 01.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- во периодот од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од с.Трница, с.Врбјане, с.Сенце, с.Горна Волковија, с.Нистрово, с.Беличица (опш.Гостивар)

- во периодот од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од село Грешница, село Зајас (опш.Кичево)

- во периодот од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА Ул.Вамбел и дуќаните и куќите пред и по надвозникот (Скопје Васил Главинов)

- во периодот од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од КУЧИЦА Ебиплија, Кучица, Парналија, Вртешка, вили Плачковица, детско одмаралиште (опш.Штип)

- во периодот од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ГОСТИВАР ул.Беличица (кај голем пазар).(опш.Гостивар)

- во периодот од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ул.Наум Чакаларов ( објекти во околина на бр.48). ул.Мечкин камен ( објекти во околина на бр.45). (Скопје Ѓопче Петров)

- во периодот од 09:00 до 16:30 часот, корисниците од ТЕТОВО ул. 121, регион околу Биро за труд, ул. Методија Андонов Ченто, ул. Благоја Тоска, ул. 120 (опш.Тетово)

- во периодот од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ЧАНАКЛИЈА с. Чанаклија, Манастир Хамзали, с. Хамзали и индустриски објекти околу Рудник Огражден(Хамзали), Винарија Далвина, Оранжерии Хамзали, ПЕТРАЛИНЦИ с. Петралинци, СТАРО БАЛДОВЦИ с. Старо Балдовци ДРВОШ с. Дрвош. (опш.Струмица)

- во периодот од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ул.Социјалистичка Зора ( објекти од бр.1 до бр.20). ул.Струмјани ( објекти од бр.1 до бр.20). ул. Христо Батанџиев ( објекти од бр.1 до бр.61). ул. Мис Стон ( објекти од бр.1 до бр.30) (Скопје Ѓорче Петров)

--во периодот од 09:10 до 15:00 часот, корисниците од ОТУЊЕ с.Једоарце, с.Отуње и с.Сетоле (опш.Тетово)

--во периодот од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од СКОПЈЕ - КАРПОШ ул.Теодосиј Синаитски ( од бр.1 до бр.20). ул.Жданец ( од бр.1 до бр.20). ул.Нерешка ( од бр.1 до бр.20). (Скопје Ѓорче Петров)

--во периодот од 09:00 до 15:30 часот, корисниците од ФРАНГОВО с.Франгово (околу ТС Франгово ѕидана) (опш.Струга)

--во периодот од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од СКОПЈЕ - КАРПОШ ул.Козле 1 ( од број 1 до број 50, и околина на овие објекти).  (Скопје Ѓорче Петров)

--во периодот од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од МАЧЕВО с. Мачево стариот дел. (опш.Делчево)

--во периодот од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од ОХРИД населба Горна Влашка Мала на делот од улицата Питу Гули во Охрид, десната страна од улицата, објектите во делот од чинарот до гаража АД Галеб (опш.Охрид)