ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 25.02.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:30 до 11:30 часот корисниците од дел од с.Караорман - кон реката (опш.Штип);
 • Од 10:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Брушани (опш.Кавадарци);                
 • Од 08:30 до 10:30 часот, корисниците од улиците Цано Поп Ристов, 7-ми Септември (сите деловни објекти околу ПС МВР Кавадарци) и дел од Блажо Алексов (опш.Кавадарци);
 • Од 10:10 до 12:40 часот, корисниците од ул.Цветко Тонев и м.в.Охмегдан (опш.Кратово);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од Палатица - дел од објектите на излез кон с.Озормиште (опш.Тетово);
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од викенд населба Беровско Езеро, покрај патот за Клепало (опш.Берово);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Добрушево (опш.Прилеп);
 • Од 06:00 до 07:00 часот, корисниците од градот Крушево и поширокиот реон околу него (опш.Крушево);      
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од реон Водоцрп, дел од ул.Д-р Слободан Јовановски и делот кон Касарната (опш.Штип);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Стенче и Волковија (опш.Брвеница);              
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од селата Граиште, Вардино, Бараково, Единаковци и Света со околните стопански и нестопански објекти (опш.Битола);
 • Од 08:35 до 15:00 часот, корисниците од селата Метежево, Габар, Градец, Огут, дел од Подржи коњ и Осиче (опш.Кратово);     
 • Од 10:30 до 11:30 часот, корисниците од дел од нас.Рача (опш.Охрид);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Каваклија (опш.Штип);
 • Од 08:45 до 14:30 часот, корисниците од с.Сушица и индустриски капацитети кон с.Сушица (Варџии, Транс Импекс, Империјал, КЕМ) (опш.Гостивар).