ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 27.02.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- Од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од с. Приковци, поточно корисниците од гирниот дел на селото.(опш.Кратово)

- Од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од с.Жидилово, с.Кркља, Крива Паланка: мв. Пашина Воденица, с.Самоков,Крива Паланка: м.в Врли Брег(Плажа), Гасификација  и ХПП Кркља Река. (опш.Кратово)

- Од 08:30 до 14:00 часот, дел од кориснциите од ул. Лав Толстој, ул. Ефтим Спространов броеви од 44-50, ул. Ефтим Спространов непарни броеви од 31-43. (опш.Кисела Вода)

- Од 09:00 до 12:00 часот, дел од корисниците од с.Долна Бањица. (опш.Гостивар)

- Од 13:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Радолишта. (опш.Струга)

- Од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од селата: Ново Лагово, Старо Лагово, Соларна централа Солартек, фабрика Инако, фабрика Бимфуд, Технички преглед Алфа Омега, објектите од поранешна Металотехника кај с. Ново Лагово, Технобен, Црни Бор викендици, Прогрес Комерц и Ролоспас. (опш.Прилеп)

- Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Калница. (опш.Кавадарци)

- Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од улиците: Коле Неделковски, Мите Богоевски, Ленинова, улица Коле Неделковски, делот од улица Мите Богоевски паралелно со улицата Коле Неделковски, делот од улица Ленинова каде се вкрстува со улицата Коле Неделковски. (опш.Ресен)

- Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците на дел од Пробиштип (маало Леговец), дел од Пробиштип (маало Камењар), викенд населба Пониква, с. Шталковица, с. Ратковица и с. Злетово. (опш.Пробиштип)

- Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.14ти Јуни. (опш.Македонска Каменица)

- Од 11:30 до 15:00 часот, корисниците од с. Зрновци - Детската градинка, ул. Илинденска. (опш.Кочани)

- Од 12:00 до 15:00 часот, корисниците на дел од с.Слатино. (опш.Тетово)

- Од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од  улиците: 29ти Ноември и Обиколна, во делот наспроти управната зграда и продавницата на Агроплод Ресен. (опш.Ресен)

- Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата. Волковија и Стенче. (опш.Тетово)

- Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од ул Македонија, делот кај Технометал Вардар, Хотел Бест Вестерн, Гнездо, Просветно Дело, и сите стопански и нестопански објекти во тој потег. (опш.Центар)

- Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од улиците: Хаџи Косте и Панче Васков  и населба Речани. (опш.Велес)