Од Фирмата Мак Дрил известуваат дека на каменоломот Говрлево, сопственост на цементарницата Усје, на ден 04.06.2020 година во периодот помеѓу 11:00 и 15:00 часот, ќе биде извршено минирање.

 Од Експлотец мац известуваат дека  на 05.06.2020г, ќе има минирање за потребите на Тиррена Скави за изградба на експресниот пат Чатал Ранковце и тоа: стационажа 10+395, кон 10+420.

 Од МАК ТЕК Дооел известуваат дека на ден 04.06.2020 година од 12:00 дo 16:00 часот,стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека   - од км 6+380 до км 6+440.

Од АД „Силика минерал“ известуваат дека во периодот од 13:00 до 16:00 часот ќе извршат 4 минирања.
РЦУК – Куманово, известува дека на ден 03.06.2020 година ќе се врши минирање за изградба на експресниот пат Чатал – Ранковц , на стационажа 10+370, кон 10+395

Од Експлотец мац известуваат дека ќе има минирање за потребите на Тиррена Скави за изградба на експресниот пат Чатал Ранковце и тоа:

  • На 01.06.2020 година,стационажа 11+070, кон 11+145, цела ширина
  • На 03.06.2020 година,стационажа 10+370, кон 10+395, цела ширина
  • На 05.06.2020 година,стационажа 10+395, кон 10+420, цела ширина.

Од Руд Проект известуваат дека во период од 08.00 до 16.00 часот, на површинскиот коп за калцитски мермер „Зелениковец“- Говрлевска Краста-Скопско, ќе извршат минирање.