Од ДООЕЛ Мак Дрил известуваат дека на каменоломот Говрлево во сопственост на цементарница УСЈЕ - Скопје во периодот од 11:00 до 15:00 часот ќе се изврши минирање.

Од компанијата ЕКСПЛОТЕЦ МАЦ известуваат дека на ден 13.05.2020 година, за потребите на компанијата ТИРРЕНА СКАВИ, во временски период помеѓу 12:00 и 16:00 часот, ќе вршат минирање на експресниот пат Чатал-Ранковце.

На 11.05.2020 г. понеделник од 08:00 -16:00 ч. ќе се врши минирање на локалитет експресен пат Кр. Паланка -Длабочица за потребите на компанијата „Гранит“ АД. Минирањето ќе го врши стручна екипа од фирмата „Мактек Дооел“ Скопје.

Компанијата  ,,Експлотец мац’’ на 11.05.2020 година понеделник во период од 12.00-16.00 часот ќе врши минирање на локалитет експресен пат Чатал-Ранковце за потребите на компанијата  ,,Тиренна скави’’

На 11.05.2020 г. понеделник од 08:00 -16:00 ч. ќе се врши минирање на локалитет експресен пат Кр. Паланка -Длабочица за потребите на компанијата „Гранит“ АД. Минирањето ќе го врши стручна екипа од фирмата „Мактек Дооел“ Скопје.

Компанијата  ,, Експлотец мац’’ на 11.05.2020 година понеделник во период од 12.00-16.00 часот ќе врши минирање на локалитет експресен пат Чатал-Ранковце за потребите на компанијата  ,,Тиренна скави’’