Од АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица навеуваат дека во деновите  14.09.2017  и 15.09.2017 година во времето од 09:00 до 17:00 часот ќе врши минирање  на  рударскиот коп ХАМЗАЛИ.

Од „Мактек“ ДООЕЛ известуваат дека во среда, 13.09.2017 година, стручниот тим на компанијата ќе изврши минирање на локалитетот:
Делница "Фариш - Дреново" (автопат Градско - Прилеп).

Од Каменоломот „Говрлево“ добиено е известување дека денес помеѓу 11:00 и 15:00 часот  ќе биде извршено минирање.

Од Рудници „Бањани“ известуваат дека во работните денови во месец септември, од страна на нивните екипи ќе бидат извршени по 2 минирања и тоа во периодите од 09:00 – 10:00 , како и од 12:00 – 14:00 часот.

            Од Каменоломот „Бразда“ известуваат дека во работните денови во месец септември, во периодите од 09:00 – 10:00 и од 13:00 – 14:00 часот од страна на нивните екипи ќе бидат извршени минирања.

Од Рудници Бањани наведуваат дека во работните денови во месец септември (од 01.09 – 28.09.2017 година), од страна на нивните екипи ќе бидат извршени по 2 палења и тоа во периодите од 09:00 – 10:00 часот, како и од 12:00 – 14:00 часот.

Каменоломот Бразда известуваат дека во месец септември 2017 година, во работните денови, во периодите од 09:00 – 10:00 часот и од 13:00 – 14:00 часот, од страна на нивите екипи ќе бидат извршени минирања.