Од Рудници Бањани наведуваат дека во работните денови во месец септември, од страна на нивните екипи ќе биде извршено минирање (по 2 палења), во периодите од 09:00 – 10:00 часот, како и од 12:00 – 14:00 часот.

Од Каменоломот Бразда известуваат дека во месец септември 2017 година, во работните денови, од страна на нивите екипи во периодот од 09:00 до 10:00 часот и од 13:00 до 14:00 часот ќе бидат извршени минирања.

Од АД за неметали Огражден - Струмица наведуваат дека во деновите  07.09, 11.09 и 12.09.2017 год. во време од 09:00 до 17:00 часот ќе  врши минирање  на  рударскиот  коп ХАМЗАЛИ.

од Рудници Бањани наведуваат дека во работните денови во месец септември, од страна на нивните екипи ќе биде извршено минирање (по 2 палења) и тоа во периодите од 09:00 – 10:00 часот, како и од 12:00 – 14:00 часот.

                Од ДРГСУ Мак Дрил известија дека на ден 04.09.2017 (понеделник) во периодот од 11.00 до 15.00 часот на каменоломот Говрлево сопственост на цементарница Усје од нивна страна ќе се изврши минирање.

Од Рудници Бањани известуваат дека во месец септември од 01.09 - 28.09.2017 година, само во работните денови од страна на нивните екипи ќе биде извршено минирање и тоа во периодот од  09:00 - 10:00 часот (2 палења), како и од 12:00 - 14:00 часот (2 палења).

Од Каменоломот Бразда известуваат дека до 25.08.2017 година, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, од страна на нивните екипи ќе биде извршено по едно минирање.

Од фирмата Мак Дрил - Кавадарци известуваат дека на каменоломот Говрлево, сопственост на цементарница Усје - Скопје ќе извршат минирање. Минирањето ќе се изврши на ден 25.08.2017 год., помеѓу 11:00 и 15:00 часот.