Рудпроект известува дека на ден 08.01.2020 година и на ден 10.01.2020 година, за потребите при изградба на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во периодот од 08:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на стационажите: од 11+145 до 11+120 и од 11+095 до 11+070.

Мактек Дооел известува дека за потребите на компанијата „Геотехника“ Дооел, на ден 08.01.2019 година, во периодот од 08:00 до 16:00 часот, ќе извршат минирање на локалитетот Камен Дол (опш.Росоман).

Oд рудници „Бањани“ izvestuvaat дека до крајот на месец Јануари, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот и 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.

Од Рудопроект е добиено известување дека на ден 03.01.2020 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 10+095 до 11+045 ќе се врши минирање.

Од Рудници Бањани известуваат дека до 30.12.2019 година, во работните денови, во времето помеѓу 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по три минирања

Од Рудопроект е добиено известување дека на ден 30.12.2019 (понеделник), и 03.01.2020 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 10+095 до 11+045 ќе се врши минирање.

Од ДООЕЛ Макдрил известуваат дека на ден 27.12.2019 г. (петок) во периодот од 11:00 до 15:00 часот на каменоломот Говрлево цементарница Усје, од нивна страна ќе се изврши минирање.

Од Рудници Бањани известуваат дека до 30.12.2019 година, во работните денови, во времето помеѓу 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по три минирања.