Од Каменолом Бразда известуваат дека на ден 26.12.2019 година, во времето од 11:00 – 15:00 часот, на каменоломот локалитет Крст-Осинчани, сопственост на Гама Градба, ќе извршат минирање.

Од Рудници Бањани известуваат дека во периодот од 24.12 – 30.12.2019 година, во работните денови, во времето помеѓу 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по три минирања

Од Рудници Бањани известуваат дека во периодот од 24.12 – 30.12.2019 година, во работните денови, во времето помеѓу 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по три минирања

Од фирмата Мак Дрил –Кавадарци известуваат дека на ден 23.12.2019 година, во периодот од 11:00 до 15:00 часот, ќе извршат минирање на каменоломот Говрлево, сопственост на Цементарница Усје (опш.Сопиште).

„Рудпроект“ Скопје известува дека на ден 23.12/25.12/27.12.2019 година, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с.Псача, на стационажа 11+145 до 11+190 (понеделник), 11+145 до 11+095 (среда) и 11+095 до 10 + 970 (петок), ќе извршат минирање во периодот од 08:00 до 16:00 часот (опш.Крива Паланка).

 

Од Рудпроект Скопје известуваат дека на ден 20.12.2019 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с. Псача, на стационажа 10+995 до 11+0700, ќе извршат минирање.