Од „Рудпроект“ Скопје известуваат дека на ден 16.12.2019 година, во периодот од 08:00 до 16:00 часот, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с.Псача, на стационажа 10+995 до 11+0700, ќе извршат минирање.

Рудпроект известува дека на ден 21.10 и 22.10.2019 година, во период од 10:00 до 16:00 часот, на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање.

Каменолом „Бразда“ известува дека до крајот на месец Октомри, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 1 минирање.

Од Рудпроект известуваат дека на ден 16.10.2019 (среда) во периодот од 09:00 до 16:00 часот на површинскиот коп Превалец 1, општина  Велес, ќе вршат минирање.