Од Рудопроект известуваат дека на ден 06.03.2020 година во период од 08:00 до 16:00 часот,  за потребите при изградбата на експресниот пат Штип - Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе биде извешено минирање.

Од фирмата „Рудопроект“ Скопје, известуваат дека на ден 03.03.2020 година,  во периодот од 09:00 до 16:00 часот на површинскиот коп Превалец 1, опш.Велес, ќе извршат минирање.

Oд фирмата “Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 03,03,2020 (Вторник). во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД. Минирањето ќе се врши на локалитетот (Експресен Пат‘Крива Палaнка –Длабочица’ ).

Од „Мак Дрил“ Кавадарци известуваат дека на ден 02.03.2020 година, на каменоломот Говрлево во сопственост на цементарница „УСЈЕ“ Скопје ќе извршат минирање во временски интервал од 11:00 до 15:00 часот

Oд фирмата “Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 02.03.2020 (Понеделник) и 03,03,2020 (Вторник). во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД. Минирањето ќе се врши на локалитетот (Експресен Пат‘Крива Палaнка –Длабочица’ ).

Oд фирмата “Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 02.03.2020 (Понеделник) и 03,03,2020 (Вторник). во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД. Минирањето ќе се врши на локалитетот (Експресен Пат‘Крива Палaнка –Длабочица’ ).