Од рудници Бањани известуваат дека до крајот на неделата, само во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат минирања.

Од РУД Проект известуваат дека на ден 19.09.2019 година (четврток) во периодот од 08:00 до 16:00 часот на површинскиот коп за калцитски мермер Зелениковец – Говрлевска Краста – Скопско, ќе вршат минирање.

Од рудници Бањани известуваат дека до крајот на неделата, само во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат минирања.

Од Рудпроект известуваат дека на ден 17.09.2019 година, во периодот од 09:00 до 16:00 часот, ќе извршат минирање на површинскиот коп Превалец 1 (опш.Велес). Известуваат и дека истиот ден, во периодот од 10:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на површинскиот коп за дијабаз „Гавран“ во атарот на с.Костурино (опш.Струмица).              

Од МАКДРИЛ известуваат дека на ден 17.09.2019 година, периодот помеѓу 11:00 – 15:00 часот, за потребите на фабриката за цемент УСЈЕ, ќе извршат неколку минирања на каменоломот Говрлево (опш.Сопиште).