Од АД за неметали Огражден – Струмица известуваат дека во деновите 14.10. и 15.10.2019  година од 09.00 до 17.00 часот ќе вршат минирање на рударскиот коп Хамзали.

Од рудници Бањани известуваат дека во текот на месец Октомври, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 2 – 3 минирања.