Рудпроект известува дека на ден 21.10 и 22.10.2019 година, во период од 10:00 до 16:00 часот, на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање.

Од рудници Бањани известуваат дека во текот на месец Октомври, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 2 – 3 минирања.

Каменолом „Бразда“ известува дека до крајот на месец Октомри, во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 1 минирање.