Од „Рудпроект“ Скопје известуваат дека на ден 16.12.2019 година, во периодот од 08:00 до 16:00 часот, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во близина на с.Псача, на стационажа 10+995 до 11+0700, ќе извршат минирање.