Од каменолом- Говрлево, сопственост на АД Цементарница Усје, известуваат дека на ден 09.03.2020 година на каменоломот Говрлево, во периодот од 11:00- 15:00 часот ќе биде изврешено минирање од страна на овластената фирма МАК-ДРИЛ од Кавадарци.