Од ДООЕЛ Мак Дрил известуваат дека на каменоломот Говрлево во сопственост на цементарница УСЈЕ - Скопје во периодот од 11:00 до 15:00 часот ќе се изврши минирање.