Од Руд Проект известуваат дека во период од 08.00 до 16.00 часот, на површинскиот коп за калцитски мермер „Зелениковец“- Говрлевска Краста-Скопско, ќе извршат минирање.