Денес за потребите на Тиррена Скави за изградба на експресниот пат Чатал Ранковце ќе биде извршено минирање на ден 06.07.2020 година на стационажа 10+395 кон 10+370 , и на 08.07.2020 година стацијонажа 10+370 кон 345 цела ширина.