Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во Царинска управа на РМ во Скопје и царинските испостави во Куманово, Битола, Прилеп, Струга, Охрид, Кавадарци, Струмица и Гевгелија.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СУГС „Марија Склодовска – Кири“ во Скопје, ДМУ „Т.Скаловски – Тетоец во Тетово, СОУ „Орде Чопела“ во Прилеп, СОУ „Ѓошо Викентиев“ во Кочани, СОУ „Наце Буѓони“ во Куманово и СЕОУ „Гостивар“ во Гостивар.

 

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во Визион М – Тетово, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола, СОУН „Наум Наумовски Борче“ – Пробиштип и ОСТУ „Гостивар“ – Гостивар.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ во Скопје и во СОУ „Никола Штејн“ во Тетово.