Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции на Шумарскиот и Хемискиот Факултет и Факултетот за земјодески науки и храна во Скопје и во Полициската станица и Граничната полиција во Кавадарци.