Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СУГС „Марија Склодовска – Кири“ во Скопје, ДМУ „Т.Скаловски – Тетоец во Тетово, СОУ „Орде Чопела“ во Прилеп, СОУ „Ѓошо Викентиев“ во Кочани, СОУ „Наце Буѓони“ во Куманово и СЕОУ „Гостивар“ во Гостивар.