Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со транспортни, прехранбени, складишни, ветеринарни, лабораториски и комунални ресурси на територијата на функционалната зона „север“ што ги опфаќа териториите на општините: град Скопје, Центар, Бутел, Чаир, Чучер Сандево, Шутo Оризари, Гази Баба, Арачиново, Илинден, Петровец, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Куманово, Липково, Нагоричане, Кратово, Ранковце и Тетово, Боговиње, Брвеница, Јегуновце, Теарце, Желино, Гостивар, Маврово – Ростуше, Врапчиште се:

 

1. „Руле Турс“ – Скопје,

2. „Жито лукс“ – Скопје,

3. „Жито Скопје“ – Скопје,

4. „Жито полог“ – Тетово,

5. „Златен клас“ – Куманово,

6. „Скопски Пазар“ – Скопје,

7. „Фершпед“ – Скопје,

8. „Ветеринарна болница“ – Скопје,

9. „Ветеринарна станица“ – Тетово,

10. „Мак стил“ – Скопје,

11. „Митал Стил“ – Скопје,

12. „Мак контрол“ – Скопје,

13. „Бутел“ – Скопје,

14. ДВУ „Праксис“ Зуфер ДООЕЛ Желино, Тетово,

15. ДТУ „Ветеринарна станица Тетово“ Зоран и др. ДООЕЛ увоз-извоз – Тетово,

16. ДПВД Ветеринарна станица „ВЕТ – Теарце“ ДООЕЛ Тетово, Тетово.

 

     Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со транспортни, прехранбени, складишни и ветеринарни ресурси на територијата на функционалната зона „запад“ што ги опфаќа териториите на општините: Битола, Могила, Новаци, Демир Хисар, Ресен, Крушево, Македонски Брод, Пласница, Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Охрид, Дебарца, Струга, Вевчани, Дебар, Центар Жупа, Кичево, Другово, Вранештица, Зајас, Осломеј се:

 

1. „Галеб“ – Охрид,

2. „Транскоп“ – Битола,

3. „Жито Битола“ – Битола,

4. „ИБМ „Млекара – Битола,

5. „Ф-ка за шеќер „4. ноември“ – Битола,

6. „Агроплод“ – Ресен,

7. „Жито леб“ – Охрид,

8. „Кланекс“ – Прилеп,

9. „ЕМО“ – Охрид,

10. „Ветеринарна станица“ ДОО – Битола.

 

     Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со транспортни, прехранбени, складишни и ветеринарни ресурси на територијата на функционалната зона „исток“ што ги опфаќа териториите на општините: Штип, Карбинци, Свети Николе, Лозово, Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Пробиштип, Виница, Кочани, Облешево, Зрновци, Велес, Чашка, Градско, Кавадарци, Росоман, Неготино, Демир Капија, Струмица, Босилово, Василево, Ново Село, Гевгелија, Богданци, Дојран, Радовиш, Конче, Валандово се:

 

1. „Млаз“ – Богданци,

2. „Траншпед – Македонија“ – Струмица,

3. „Балкан експрес“ – Штип,

4. „Жито Струмица“ – Струмица,

5. Винарска визба „Тиквеш“ – Кавадарци,

6. „Жито Вардар“ – Велес,

7. „Благој Ѓорев“ – Велес,

8. Месна индустрија и кланица „МИК“ – Свети Николе,

9. „Брилијант“ – Штип,

10. „Макпрогрес“ – Штип,

11. РИК „Силекс“ – Кратово,

12. „Ветеринарна станица“ – Струмица.